fbpx Przewody doktorskie | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Jowita Nowakowska-Gołacka obrona:
08.03.2024 - 12:30

12.04.2019 Rola białek z rodziny EDEM w regulacji metabolizmu białka prekursorowego amyloidu (APP)

Role of EDEM family proteins in the regulation of amyloid precursor protein (APP) metabolism

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski, Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Monika Sakowicz-Burkiewicz, Zakład Medycyny Molekularnej, Katedra Biochemii Klinicznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
PDF icon recenzja_jowita_nowakowska-golacka_prof_bartoszewski.pdf
PDF icon recenzja_jowita_nowakowska-golacka_prof_sakowicz-burkiewicz.pdf
PDF icon streszczenie_jowita_nowakowska-golacka.pdf
PDF icon abstract_jowita_nowakowska-golacka.pdf
Błażej Piotr Bojarski 15.12.2023 Promotor: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG
Daria Korewo-Labelle 24.11.2023 Promotor: promotor dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. UG
Bartosz Bieszke 24.04.2020 wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
Grzegorz Gawron 13.03.2020 Nie ma tytułu pracy, wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Banecki
Aleksandra Piwka 12.04.2019 Funkcjonalne zależności pomiędzy jądrem konarowo-mostowym i brzusznym polem nakrywkowym śródmózgowia w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów

Functional relationships between the pedunculopontine nucleus and ventral tegmental area in the regulation of the hippocampal theta rhythm in rats

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Tytus Kuczkowski 12.04.2019 Zróżnicowanie helmintofauny szarytki morskiej Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae) z rejonu południowego Bałtyku

Diversity of the helminth fauna of the gray seal Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae)

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Joanna Morcinek-Orłowska 12.04.2019 Interakcje białek replikacyjnych Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek jako droga do identyfikacji powiązań między replikacją DNA a innymi procesami zachodzącymi w komórce bakteryjnej

Promotor: dr hab. Monika Glinkowska, prof. UG
Ewa Janik 12.04.2019 Regionalne zróżnicowanie reakcji ekosystemów wodno-bagiennych na zmiany klimatu w późnym glacjale i holocenie, w północnej Polsce (Pomorze Zachodnie i Nizina Podlaska)

Regional differentiation in wetland ecosystems response to climate change in the Late-glacial and Holocene in. N. Poland (Western Pomerania and Podlasie Lowland)

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Joanna Brokowska 12.04.2019 Nowe aspekty patogenezy mukopolisacharydoz – molekularne mechanizmy zmian w przebiegu cyklu komórkowego oraz apoptozy

New aspects in the pathogenesis of mucopolysaccharidoses – molecular mechanisms of changes in the cell cycle and apoptosis

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Iwona Skorowska 22.03.2019 Filogeneza i taksonomia Oncidiinae (Orchidaceae) na obszarze Wyżyny Gujańskiej

Phylogeny and taxonomy of Oncidiinae (Orchidaceae) in the Guyana Upland

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Joanna Korybut-Orlowska 22.03.2019 Wpływ gospodarki leśnej na zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych kwaśnej buczyny niżowej

The influence of forest management on the ectomycorrhizal fungi communities of acid beech forests

Promotor: dr hab. Piotr Rutkowski
Jadwiga Gronczewska 22.03.2019 Izoenzymy dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w plemnikach i tkankach ryb

Lactate dehydrogenase (LDH) isoenzymes in fish spermatozoa and tissues

Promotor: prof. dr hab. Edward Skorkowski
prof. Andrzej Ciereszko, Instytut Rozrodu Zwierząt, PAN, Olsztyn

dr hab. Anna Hallmann, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Biochemii Farmaceutycznej

prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
PDF icon recenzja_jadwiga_gronczewskia_prof_ciereszko.pdf
PDF icon recenzja_jadwiga_gronczewskia_prof_hallmann.pdf
PDF icon recenzja_jadwiga_gronczewskia_prof_lesicki.pdf
PDF icon gronczewska_j_streszczenie.pdf
PDF icon gronczewska_j_abstract.pdf
Natalia Sowa-Rogozińska 22.02.2019 Rola kanałów błonowych retikulum endoplazmatycznego (ER) w transporcie rycyny z ER do cytozolu

Role of the endoplasmic reticulum (ER) membrane channels in the transport of ricin from the ER to the cytosol

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
dr hab. Antonina Mazur, Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Adrianna Skoneczna, prof. IBB PAN, Pracownia Mechanizmów Stabilności Genetycznej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Hanna Sominka-Pierzchlewicz 22.02.2019 Specyficzność rozpoznawania i transportu substratów systemu degradacji białek związanego z retikulum endoplazmatycznych (ERAD)

Specificity of recognition and transport of the endoplasmic-reticulum-associated protein degradation pathway (ERAD) substrates

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
dr. hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWR, Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. GUMed, Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Michał Grabski 22.02.2019 Analizy genomiczne jako podstawy szacowania potencjału metabolicznego mikroorganizmów morskich

Genomic analyzes as the basis for estimating the metabolic potential of marine microorganisms

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Karolina Cierocka 22.02.2019 Roztocze skórne i tkankowe (Acariformes: Demodecidae, Psorergatidae) małych ssaków (Mammalia: Carnivora, Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) z terenu Polski – występowanie oraz analiza preferencji topicznych i topograficznych gatunków synhospitalnych

Skin and tissue mites (Acariformes: Demodecidae, Psorergatidae) of small mammals (Mammalia: Carnivora, Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) from Poland – occurrence and analysis of the topical and topographical preferences of synhospitalic species

Promotor: dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Paulina Pałczyńska 18.01.2019 Analiza markerów stanu zapalnego u świń po wszczepieniu implantu sercowo-naczyniowego z bakteryjnej celulozy

Analysis of markers of inflammationin pigs after implantation of cardio-vascular implant

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Drugi promotor: dr hab. med. Piotr Siondalski
Aleksandra Mazur 18.01.2019 Różnice płciowe w morfologii, przebiegu pierzenia i gromadzenia rezerw energetycznych u biegusów malutkich Calidris minuta zimujących w RPA

Sex differences in morphology, pattern of moult and fueling of Litlle Stints Calidris minuta wintering in South Africa

Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG
Monika Majewska 18.01.2019 Funkcjonalna charakterystyka aparatu fotosyntetycznego zielenicy Chlamydomonas reinhardtii eksponowanej na diklofenak

Functional characteristics of photosynthetic apparatus of green alga Chlamydomonas reinhardtii exposed to diclofenac

Promotor: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
Daria Harshkova 18.01.2019 Znaczenie mitochondriów w odpowiedzi komórek modelowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na stres indukowany działaniem diklofenaku

The role of mitochondria in response of the model green alga Chlamydomonas reinhardtii to diclofenac-induced stress

Promotor: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
Alicja Brysz 18.01.2019

Zróżnicowanie kredowych i paleogeńskich piewików z rodziny Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) i ich znaczenie dla filogenezy FulgoroideaDiversity of Cretaceous and Paleogene planthoppers of family Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) and their importance for the phylogeny of the FulgoroideaPromotor: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG
Zuzanna Pestka 16.11.2018 Czynniki siedliskowe i demograficzne wpływające na gniazdowanie bociana Ciconia ciconia w Ostoi Warmińskiej

Habitat and demographic factors affecting nesting of the white stork Ciconia ciconia in Warmińska Refuge

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Jakubas
Małgorzata Apanowicz 28.09.2018 Rola białka HtrA w komórce bakterii Helicobacter pylori

The role of  the HtrA protein in the cell of Helicobacter pylori

Promotor: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek
Agata Mieszkowska 15.06.2018 Związki filogenetyczne wybranych gatunków pasożytów z rodzaju Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea) u dzikich i hodowlanych ryb łososiowatych (Salmonidae)

Phylogenetic relationship of chosen parasite species in the genus Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea) from wild and farmed salmonids (Salmonidae)

Promotor: prof. dr hab. Marek Ziętara
Aleksandra Małachowska 20.04.2018 Analiza zjawiska interferencji transkrypcji w układach promotorów genów konwergentnych w Escherichia coli

Analysis of transcriptional interference at convergent promoters’pairs in Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Tomasz Gąsior 23.02.2018 Funkcja rejonu exo-xis w rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych w bakteriach Escherichia coli – badania z wykorzystaniem analiz transkryptomicznych i proteomicznych

Function of the exo-xis region in the development of lambdoid bacteriophages in Escherichia coli – studies with the use of transcriptomic and proteomic analyses

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Artur Eichmann 19.01.2018 Biologia zapylania Goodyera repens (L.)R.Br. (Orchidaceae) w wybranych populacjach Polski północnej

Pollination biology of Goodyera repens (L.) R.Br. (Orchidaceae) in selected populations of northern Poland

Promotor: dr hab. Piotr Rutkowski
Łukasz Mierzyński 30.06.2017 Kleszczowce Polski (Parasitiformes, Ixodida) u ssaków (Mammalia) – występowanie i różne aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel

Ticks of Poland (Parasitiformes, Ixodida) in mammals (Mammalia) – occurrence and various aspects of the host-parasite relationship

Promotor: dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Mateusz Puchalski 30.06.2017 Systematyka północnoamerykańskich ochotkowatych z rodzaju Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)

Systematics of North American non-biting midges of the genus Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)

Promotor: dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG
Martyna Siudak 30.06.2017 Zależność między biologicznymi markerami stresu i parametrami psychologicznymi wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Correlation between biomarkers of stress and psychological traits among professional firefighters

Promotor: prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel
Katarzyna Stępniewska 30.06.2017 Strategie jesiennej migracji gatunków z rodzaju Acrocephalus (Passeriformes) na południowo-wschodnim szlaku przelotu w obrębie systemu migracyjnego Palearktyki Zachodniej

Autumn migration strategies of Acrocephalus warblers (Passeriformes) on the south-eastern flyway within the Western Palearctic bird migration system

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Agnieszka Stankiewicz 28.04.2017 Ośrodkowe, obwodowe i behawioralne efekty indukowanego stanu zapalnego u szczurów

Central, peripheral and behavioral effects of lipopolysacharide administration in rats

Promotor: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Jan Ruciński 08.07.2016 Wpływ galaktooligosacharydów na behawior oraz wybrane obwodowe i ośrodkowe komponenty reakcji stresowej u szczurów w warunkach długotrwałej elektrycznej stymulacji jądra środkowego ciała migdałowatego

The influence of galactoolisaccharides on behaviour and selected peripheral and central components of the stress response induced by the long-term electrical stimulation of the central nucleus of the amygdala

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Piotr Zawistowski 11.12.2015 Udział ciała suteczkowatego w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów w narkozie uretanowej

Involvement of the mammillary body in the regulation of hippocampal theta rhythm in urethane-anesthetized rats

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Marek Elas 20.11.2015 Preferencje siedliskowe brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w Dolinie Środkowej Wisły w sezonie lęgowym

Habitat selection of breeding Common Sandpiper Actitis hypoleucos in the Middle Vistula River

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Justyna Szulc 20.11.2015 Wpływ dystansu migracji na morfologię skrzydła u przedstawicieli rodzin Acrocephalidae i Locustellidae

The influence of migration distance on wing morphology in families Acrocephalidae and Locustellidae

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Anna Krajewska 06.02.2015 Wykorzystanie nowych metod sekwencjonowania do badań metagenomicznych plazmidów pochodzących z próbek środowiskowych

New methods of sequencing in metagenomics based on plasmids derived from evvironmental samples

Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Katarzyna Licznerska 06.02.2015 Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych: badania z wykorzystaniem mutantów delecyjnych

The role of the exo-xis region in regulation development of lambdoid phages: studies using deletion mutants

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Łukasz Labudda 14.11.2014 Izolacja bakteriofagów ze środowiska oraz ich charakterystyka i selekcja w kierunku zastosowania w fagoterapii zwierząt domowych i hodowlanych

Isolation of bacteriophages from the environment and their characterization and selection for the use in domestic and livestock animals phagetherapy

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Kacper Ptaszek 14.11.2014 Mechanizm ośrodkowych i obwodowych dysfunkcji układu serotonergicznego w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu

The mechanism of dysfunction in the central and peripheral serotonergic system in the development of autism spectrum disorders

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel
Katarzyna Mystkowska 14.11.2014 Filogeneza, zróżnicowanie taksonomiczne oraz ekologiczne kompleksu Epidendrum nocturnum (Orchidaceae, Epidendroideae)

Phylogeny, taxonomical and ecological diversity of the species Epidendrum nocturnum-complex

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Emilia Rekowska 14.11.2014 Wpływ warunków siedliskowych i konkurencji na fenotypową plastyczność ramienic (Characeae)

The influence of environmental conditions and competition on the phenotypic plasticity of Characeae

Promotor: prof. dr hab. Józef Szmeja
Kamila Błażejewska 27.09.2013 Przygotowanie roślin z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) do zastosowania jako bioreaktory

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Tukaj
Małgorzata Knitter 27.09.2013 Konsekwencje gnieżdżenia się mew srebrzystych Larus argentatus poza kolonią w środowisku miejskim

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Michał Skrzypczak 27.09.2013 Zróżnicowanie parazytofauny ryb z rodziny dobijakowatych (Ammodytidae) w wodach południowego Bałtyku

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Marta Trzeciak 27.09.2013 Zmienność parametrów hematologicznych u łabędzi niemych (Cygnus olor) przebywających na plażach Trójmiasta

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Joanna Tymecka-Mulik 27.09.2013 Chromosom bakteryjny jako topologiczna maszyna sprzęgająca proces replikacji DNA ze stanem metabolicznym komórki bakterii

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Michalina Filipiak 23.11.2012 Wpływ nadtlenku wodoru na ekspresję genów szczepów Escherichia coli lizogennych bakteriofagami kodującymi geny toksyn Shiga

Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Agnieszka Górska 23.11.2012 Struktura genetyczna populacji okonia (Perca fluviatilis L) z Zatoki Puckiej i przyległych akwenów

Promotor: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Katarzyna Paluchowska 23.11.2012 Rewizja taksonomiczna podrodzaju nominalnego Maxillaria Ruiz & Pavon (Vandoideae, Orchidaceae)

Promotor: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG
Joanna Rychlińska 23.11.2012 Genetyka populacji endemicznych gatunków ośliczek z rodzaju Proasellus (Crustacea, Isopoda) z Jeziora Ochrydzkiego: analiza zmienności mikrosatelitarnego DNA

Promotor: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Olimpia Goździewicz 30.09.2011 Czynność elektryczna kory mózgowej człowieka w wybranych stanach aktywności ośrodkowego układu nerwowego

Promotor: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Joanna Kostelecka 05.11.2010 Struktury wydzielnicze u wybranych przedstawicieli Oncidiinae Benth. (Orchidaceae)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Magdalena Listowska 05.11.2010 Rola dezypraminy w regulacji funkcji przeciwnowotworowej komórek NK (natural killer) u szczurów w warunkach depresji behawioralnej

Promotor: dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
Aleksandra Szurlej-Kielańska 22.01.2010 Biologia lęgowa terekii Xenus cinereus na nadrzecznych łąkach środkowej Prypeci

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Hanna Rzyska 26.10.2007 Ekologiczne i behawioralne konsekwencje synurbizacji krzyżówki Anas platyrhynchos w okresie pozalęgowym

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Katarzyna Wszałek-Rożek 26.10.2007 Zróżnicowanie dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych w zależności od czynnika klimatycznego (na przykładzie buczyn i borów Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego)

Promotor: prof. dr hab. Jacek Herbich
Anna Natalia Osiecka Zachowanie wokalne i kodowanie informacji u pelagicznego ptaka arktycznego, alczyka (Alle alle)

Vocal behaviour and information coding in a pelagic Arctic seabird, the little auk (Alle alle)

Promotor: dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG
prof. dr hab. Tomasz Osiejuk, Zakład Ekologii Behawioralnej, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Oskar Głowacki, Zakład Badań Polaranych i Morskich, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR, Instytut Biologii, Uniwersytet Rzeszowski
PDF icon streszczenie_anna_osiecka.pdf
PDF icon abstract_anna_osiecka.pdf
Marta Witkowska

Związek między kondycją a czynnikami środowiskowymi panującymi na terenach lęgowych oraz wybranymi etapami cyklu rocznego dorosłych dubeltów Gallinago media ze wschodnioeuropejskiej populacji nizinnejPromotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
dr hab. Przemysław Chylarecki, prof. MIZ, Pracownia Badań Ornitologicznych, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Piotr Minias, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

dr Brett Sandercock, Senior Research Scientist in the Department of Terrestrial Ecology at the Norwegian Institute for Nature Research
PDF icon recenzja_marta_witkowska_prof_chylarecki.pdf
PDF icon recenzja_marta_witkowska_prof_minias.pdf
PDF icon recenzja_marta_witkowska_prof_sandercock.pdf
PDF icon streszczenie_marta_witkowska.pdf
PDF icon abstract_marta_witkowska.pdf