fbpx Przewody doktorskie | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Katarzyna Zima obrona:
08.12.2023 - 12:30

28.09.2018 Opracowanie modeli in vitro, analiza wpływu genisteiny oraz ocena udziału lizosomu w łuszczycy

Establishment of in vitro models, assessment of genistein impact, and evaluation of lysosomal involvement in psoriasis

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska
prof. dr hab. Joanna Cichy, Zakład Immunologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Marta Miączyńska, Laboratorium Biologii Komórki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
PDF icon recenzja_katarzyna_zima_prof_cichy.pdf
PDF icon recenzja_katarzyna_zima_prof_miaczynska.pdf
PDF icon zima_k_streszczenie.pdf
PDF icon zima_k_abstract.pdf
Katarzyna Ławer obrona:
01.12.2023 - 12:30

14.11.2014 Rozwój, cytochemia i ultrastruktura chalazalnego haustorium endospermowego u wybranych przedstawicieli z rodzaju Sedum (Crassulaceae)

Development, cytochemistry and ultrastructure of the chalazal endosperm haustorium in selected species of the genus Sedum (Crassulaceae)

Promotor: dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG
prof. dr hab. Ewa Kurczyńska – Zespół Biologii Komórki Roślinnej; Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Katowice

dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS – Katedra Biologii Komórki; Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
PDF icon recenzja_katarzyna_lawer_prof_kurczynska.pdf
PDF icon recenzja_katarzyna_lawer_prof_szczuka.pdf
PDF icon lawer_k_streszczenie.pdf
PDF icon lawer_k_abstract.pdf
Grzegorz Jabłoński obrona:
01.12.2023 - 10:30

18.01.2019 Badanie in vitro potencjału hemolitycznego bakteryjnej nanocelulozy

In vitro studies on hemolytic potential of bacterial nanocellulose

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Drugi promotor: dr hab. med. Piotr Siondalski
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Fizjologii

dr hab. n. med. i n. o zdr. Beniamin Grabarek, prof. AŚ, Katedra i Zakład Histologii, Cytofizjologii i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Akademia Śląska
PDF icon recenzja_grzegorz_jablonski_prof_lewin-kowalik.pdf
PDF icon recenzja_grzegorz_jablonski_prof_grabarek.pdf
PDF icon streszczenie_g_jablonski.pdf
PDF icon abstract_g_jablonski.pdf
Zuzanna Maria Wikar obrona:
24.11.2023 - 12:30

21.04.2023

Wpływ aktywności inżynierskiej bobra europejskiego na różnorodność, aktywność i interakcje innych gatunków ssakówImpact of Eurasian beaver engineering on diversity, activity and interactions of other mammalsPromotor: dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG
dr hab. Marcin Brzeziński - Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Rafał Zwolak, prof. UAM - Zakład Zoologii Systematycznej, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW - Katedra Biologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PDF icon recenzja_zuzanna_wikar_prof_brzezinski.pdf
PDF icon recenzja_zuzanna_wikar_prof_romanowski.pdf
PDF icon recenzja_zuzanna_wikar_prof_zwolak.pdf
PDF icon wikar_z_streszczenie.pdf
PDF icon wikar_z_abstract.pdf
Joanna Nowicka obrona:
17.11.2023 - 10:00

17.12.2021

Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie fuzyjnych form archealnej polimerazy DNAProduction, characterization and application of fusion forms of archeal DNA polymerasePromotor: dr hab. inż. Marcin Olszewski, prof. PW
prof. dr hab. Izabela Zawlik, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. biol. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Piotr Szweda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
PDF icon recenzja_joanna_nowicka_prof_dziadek.pdf
PDF icon recenzja_joanna_nowicka_prof_szweda.pdf
PDF icon recenzja_joanna_nowicka_prof_zawlik.pdf
PDF icon streszczenie_joanna_nowicka.pdf
PDF icon abstract_joanna_nowicka.pdf
Agata Maria Szwarc obrona:
10.11.2023 - 12:30

21.04.2023

Taksonomia i ekologia małżoraczków (Crustacea, Ostracoda) wód okresowo wysychających półpustynnych obszarów południowej AfrykiTaxonomy and ecology of ostracods (Crustacea, Ostracoda) from temporary waters of semi-arid areas in southern AfricaPromotor: prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

dr hab. Piotr Kulesza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii

dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
PDF icon recenzja_agata_szwarc_prof_kulesza.pdf
PDF icon recenzja_agata_szwarc_prof_szlauer-lukaszewska.pdf
PDF icon recenzja_agata_szwarc_prof_zbikowski.pdf
PDF icon szwarc_a_streszczenie.pdf
PDF icon szwarc_a_abstract.pdf
Monika Szadkowska obrona:
27.10.2023 - 12:30

24.02.2023

Charakterystyka nowych peptydów antybakteryjnych ukrytych w sekwencjach pierwszorzędowych białek litycznychCharacteristics of novel antibacterial peptides hidden in primary sequences of lytic proteinsPromotor: dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG
dr hab. inż. Piotr Szweda, prof. PG, Politechnika Gdańska

dr hab. Michał Arabski, prof. UJK, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
PDF icon recenzja_monika_szadkowska_prof_arabski.pdf
PDF icon recenzja_monika_szadkowska_prof_szweda.pdf
PDF icon recenzja_monika_szadkowska_prof_urban-chmiel.pdf
PDF icon szadkowska_m_streszczenie.pdf
PDF icon szadkowska_m_abstract.pdf
Bartosz Bieszke 24.04.2020 wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
Grzegorz Gawron 13.03.2020 Nie ma tytułu pracy, wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Banecki
Aleksandra Piwka 12.04.2019 Funkcjonalne zależności pomiędzy jądrem konarowo-mostowym i brzusznym polem nakrywkowym śródmózgowia w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów

Functional relationships between the pedunculopontine nucleus and ventral tegmental area in the regulation of the hippocampal theta rhythm in rats

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Jowita Nowakowska-Gołacka 12.04.2019 Rola białek z rodziny EDEM w regulacji metabolizmu białka prekursorowego amyloidu (APP)

Role of EDEM family proteins in the regulation of amyloid precursor protein (APP) metabolism

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski, Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Monika Sakowicz-Burkiewicz, Zakład Medycyny Molekularnej, Katedra Biochemii Klinicznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
PDF icon streszczenie_jowita_nowakowska-golacka.pdf
PDF icon abstract_jowita_nowakowska-golacka.pdf
Tytus Kuczkowski 12.04.2019 Zróżnicowanie helmintofauny szarytki morskiej Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae) z rejonu południowego Bałtyku

Diversity of the helminth fauna of the gray seal Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae)

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Joanna Morcinek-Orłowska 12.04.2019 Interakcje białek replikacyjnych Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek jako droga do identyfikacji powiązań między replikacją DNA a innymi procesami zachodzącymi w komórce bakteryjnej

Promotor: dr hab. Monika Glinkowska, prof. UG
Ewa Janik 12.04.2019 Regionalne zróżnicowanie reakcji ekosystemów wodno-bagiennych na zmiany klimatu w późnym glacjale i holocenie, w północnej Polsce (Pomorze Zachodnie i Nizina Podlaska)

Regional differentiation in wetland ecosystems response to climate change in the Late-glacial and Holocene in. N. Poland (Western Pomerania and Podlasie Lowland)

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Joanna Brokowska 12.04.2019 Nowe aspekty patogenezy mukopolisacharydoz – molekularne mechanizmy zmian w przebiegu cyklu komórkowego oraz apoptozy

New aspects in the pathogenesis of mucopolysaccharidoses – molecular mechanisms of changes in the cell cycle and apoptosis

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Iwona Skorowska 22.03.2019 Filogeneza i taksonomia Oncidiinae (Orchidaceae) na obszarze Wyżyny Gujańskiej

Phylogeny and taxonomy of Oncidiinae (Orchidaceae) in the Guyana Upland

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Joanna Korybut-Orlowska 22.03.2019 Wpływ gospodarki leśnej na zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych kwaśnej buczyny niżowej

The influence of forest management on the ectomycorrhizal fungi communities of acid beech forests

Promotor: dr hab. Piotr Rutkowski
Jadwiga Gronczewska 22.03.2019 Izoenzymy dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w plemnikach i tkankach ryb

Lactate dehydrogenase (LDH) isoenzymes in fish spermatozoa and tissues

Promotor: prof. dr hab. Edward Skorkowski
prof. Andrzej Ciereszko, Instytut Rozrodu Zwierząt, PAN, Olsztyn

dr hab. Anna Hallmann, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Biochemii Farmaceutycznej
PDF icon gronczewska_j_streszczenie.pdf
PDF icon gronczewska_j_abstract.pdf
Natalia Sowa-Rogozińska 22.02.2019 Rola kanałów błonowych retikulum endoplazmatycznego (ER) w transporcie rycyny z ER do cytozolu

Role of the endoplasmic reticulum (ER) membrane channels in the transport of ricin from the ER to the cytosol

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
dr hab. Antonina Mazur, Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Adrianna Skoneczna, prof. IBB PAN, Pracownia Mechanizmów Stabilności Genetycznej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Hanna Sominka-Pierzchlewicz 22.02.2019 Specyficzność rozpoznawania i transportu substratów systemu degradacji białek związanego z retikulum endoplazmatycznych (ERAD)

Specificity of recognition and transport of the endoplasmic-reticulum-associated protein degradation pathway (ERAD) substrates

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
dr. hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWR, Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. GUMed, Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Michał Grabski 22.02.2019 Analizy genomiczne jako podstawy szacowania potencjału metabolicznego mikroorganizmów morskich

Genomic analyzes as the basis for estimating the metabolic potential of marine microorganisms

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Karolina Cierocka 22.02.2019 Roztocze skórne i tkankowe (Acariformes: Demodecidae, Psorergatidae) małych ssaków (Mammalia: Carnivora, Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) z terenu Polski – występowanie oraz analiza preferencji topicznych i topograficznych gatunków synhospitalnych

Skin and tissue mites (Acariformes: Demodecidae, Psorergatidae) of small mammals (Mammalia: Carnivora, Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) from Poland – occurrence and analysis of the topical and topographical preferences of synhospitalic species

Promotor: dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Paulina Pałczyńska 18.01.2019 Analiza markerów stanu zapalnego u świń po wszczepieniu implantu sercowo-naczyniowego z bakteryjnej celulozy

Analysis of markers of inflammationin pigs after implantation of cardio-vascular implant

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Drugi promotor: dr hab. med. Piotr Siondalski
Aleksandra Mazur 18.01.2019 Różnice płciowe w morfologii, przebiegu pierzenia i gromadzenia rezerw energetycznych u biegusów malutkich Calidris minuta zimujących w RPA

Sex differences in morphology, pattern of moult and fueling of Litlle Stints Calidris minuta wintering in South Africa

Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG
Monika Majewska 18.01.2019 Funkcjonalna charakterystyka aparatu fotosyntetycznego zielenicy Chlamydomonas reinhardtii eksponowanej na diklofenak

Functional characteristics of photosynthetic apparatus of green alga Chlamydomonas reinhardtii exposed to diclofenac

Promotor: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
Daria Harshkova 18.01.2019 Znaczenie mitochondriów w odpowiedzi komórek modelowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na stres indukowany działaniem diklofenaku

The role of mitochondria in response of the model green alga Chlamydomonas reinhardtii to diclofenac-induced stress

Promotor: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
Alicja Brysz 18.01.2019

Zróżnicowanie kredowych i paleogeńskich piewików z rodziny Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) i ich znaczenie dla filogenezy FulgoroideaDiversity of Cretaceous and Paleogene planthoppers of family Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) and their importance for the phylogeny of the FulgoroideaPromotor: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG
Zuzanna Pestka 16.11.2018 Czynniki siedliskowe i demograficzne wpływające na gniazdowanie bociana Ciconia ciconia w Ostoi Warmińskiej

Habitat and demographic factors affecting nesting of the white stork Ciconia ciconia in Warmińska Refuge

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Jakubas
Małgorzata Bielecka 28.09.2018 Wewnątrzkomórkowe funkcje białka HtrA u bakterii Helicobacter pylori

Intracellular functions of the HtrA protein in the bacterium Helicobacter pylori

Promotor: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek
dr hab. Renata Godlewska, Uniwersytet Warszawski, Zakład Genetyki Bakterii

prof. dr hab. Michał Obuchowski, Zakład Bakteriologii Molekularnej GUM-ed
PDF icon recenzja_malgorzata_bielecka_prof_godlewska.pdf
PDF icon recenzja_malgorzata_bielecka_prof_obuchowski.pdf
PDF icon bielecka_m_streszczenie.pdf
PDF icon bielecka_m_abstract.pdf
Małgorzata Apanowicz 28.09.2018 Rola białka HtrA w komórce bakterii Helicobacter pylori

The role of  the HtrA protein in the cell of Helicobacter pylori

Promotor: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek
Agata Mieszkowska 15.06.2018 Związki filogenetyczne wybranych gatunków pasożytów z rodzaju Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea) u dzikich i hodowlanych ryb łososiowatych (Salmonidae)

Phylogenetic relationship of chosen parasite species in the genus Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea) from wild and farmed salmonids (Salmonidae)

Promotor: prof. dr hab. Marek Ziętara
Aleksandra Małachowska 20.04.2018 Analiza zjawiska interferencji transkrypcji w układach promotorów genów konwergentnych w Escherichia coli

Analysis of transcriptional interference at convergent promoters’pairs in Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Tomasz Gąsior 23.02.2018 Funkcja rejonu exo-xis w rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych w bakteriach Escherichia coli – badania z wykorzystaniem analiz transkryptomicznych i proteomicznych

Function of the exo-xis region in the development of lambdoid bacteriophages in Escherichia coli – studies with the use of transcriptomic and proteomic analyses

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Artur Eichmann 19.01.2018 Biologia zapylania Goodyera repens (L.)R.Br. (Orchidaceae) w wybranych populacjach Polski północnej

Pollination biology of Goodyera repens (L.) R.Br. (Orchidaceae) in selected populations of northern Poland

Promotor: dr hab. Piotr Rutkowski
Łukasz Mierzyński 30.06.2017 Kleszczowce Polski (Parasitiformes, Ixodida) u ssaków (Mammalia) – występowanie i różne aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel

Ticks of Poland (Parasitiformes, Ixodida) in mammals (Mammalia) – occurrence and various aspects of the host-parasite relationship

Promotor: dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Mateusz Puchalski 30.06.2017 Systematyka północnoamerykańskich ochotkowatych z rodzaju Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)

Systematics of North American non-biting midges of the genus Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)

Promotor: dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG
Martyna Siudak 30.06.2017 Zależność między biologicznymi markerami stresu i parametrami psychologicznymi wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Correlation between biomarkers of stress and psychological traits among professional firefighters

Promotor: prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel
Katarzyna Stępniewska 30.06.2017 Strategie jesiennej migracji gatunków z rodzaju Acrocephalus (Passeriformes) na południowo-wschodnim szlaku przelotu w obrębie systemu migracyjnego Palearktyki Zachodniej

Autumn migration strategies of Acrocephalus warblers (Passeriformes) on the south-eastern flyway within the Western Palearctic bird migration system

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Agnieszka Stankiewicz 28.04.2017 Ośrodkowe, obwodowe i behawioralne efekty indukowanego stanu zapalnego u szczurów

Central, peripheral and behavioral effects of lipopolysacharide administration in rats

Promotor: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Jan Ruciński 08.07.2016 Wpływ galaktooligosacharydów na behawior oraz wybrane obwodowe i ośrodkowe komponenty reakcji stresowej u szczurów w warunkach długotrwałej elektrycznej stymulacji jądra środkowego ciała migdałowatego

The influence of galactoolisaccharides on behaviour and selected peripheral and central components of the stress response induced by the long-term electrical stimulation of the central nucleus of the amygdala

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Piotr Zawistowski 11.12.2015 Udział ciała suteczkowatego w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów w narkozie uretanowej

Involvement of the mammillary body in the regulation of hippocampal theta rhythm in urethane-anesthetized rats

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Marek Elas 20.11.2015 Preferencje siedliskowe brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w Dolinie Środkowej Wisły w sezonie lęgowym

Habitat selection of breeding Common Sandpiper Actitis hypoleucos in the Middle Vistula River

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Justyna Szulc 20.11.2015 Wpływ dystansu migracji na morfologię skrzydła u przedstawicieli rodzin Acrocephalidae i Locustellidae

The influence of migration distance on wing morphology in families Acrocephalidae and Locustellidae

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Anna Krajewska 06.02.2015 Wykorzystanie nowych metod sekwencjonowania do badań metagenomicznych plazmidów pochodzących z próbek środowiskowych

New methods of sequencing in metagenomics based on plasmids derived from evvironmental samples

Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Katarzyna Licznerska 06.02.2015 Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych: badania z wykorzystaniem mutantów delecyjnych

The role of the exo-xis region in regulation development of lambdoid phages: studies using deletion mutants

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Łukasz Labudda 14.11.2014 Izolacja bakteriofagów ze środowiska oraz ich charakterystyka i selekcja w kierunku zastosowania w fagoterapii zwierząt domowych i hodowlanych

Isolation of bacteriophages from the environment and their characterization and selection for the use in domestic and livestock animals phagetherapy

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Kacper Ptaszek 14.11.2014 Mechanizm ośrodkowych i obwodowych dysfunkcji układu serotonergicznego w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu

The mechanism of dysfunction in the central and peripheral serotonergic system in the development of autism spectrum disorders

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel
Katarzyna Mystkowska 14.11.2014 Filogeneza, zróżnicowanie taksonomiczne oraz ekologiczne kompleksu Epidendrum nocturnum (Orchidaceae, Epidendroideae)

Phylogeny, taxonomical and ecological diversity of the species Epidendrum nocturnum-complex

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Emilia Rekowska 14.11.2014 Wpływ warunków siedliskowych i konkurencji na fenotypową plastyczność ramienic (Characeae)

The influence of environmental conditions and competition on the phenotypic plasticity of Characeae

Promotor: prof. dr hab. Józef Szmeja
Kamila Błażejewska 27.09.2013 Przygotowanie roślin z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) do zastosowania jako bioreaktory

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Tukaj
Małgorzata Knitter 27.09.2013 Konsekwencje gnieżdżenia się mew srebrzystych Larus argentatus poza kolonią w środowisku miejskim

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Michał Skrzypczak 27.09.2013 Zróżnicowanie parazytofauny ryb z rodziny dobijakowatych (Ammodytidae) w wodach południowego Bałtyku

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Marta Trzeciak 27.09.2013 Zmienność parametrów hematologicznych u łabędzi niemych (Cygnus olor) przebywających na plażach Trójmiasta

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Joanna Tymecka-Mulik 27.09.2013 Chromosom bakteryjny jako topologiczna maszyna sprzęgająca proces replikacji DNA ze stanem metabolicznym komórki bakterii

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Michalina Filipiak 23.11.2012 Wpływ nadtlenku wodoru na ekspresję genów szczepów Escherichia coli lizogennych bakteriofagami kodującymi geny toksyn Shiga

Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Agnieszka Górska 23.11.2012 Struktura genetyczna populacji okonia (Perca fluviatilis L) z Zatoki Puckiej i przyległych akwenów

Promotor: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Katarzyna Paluchowska 23.11.2012 Rewizja taksonomiczna podrodzaju nominalnego Maxillaria Ruiz & Pavon (Vandoideae, Orchidaceae)

Promotor: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG
Joanna Rychlińska 23.11.2012 Genetyka populacji endemicznych gatunków ośliczek z rodzaju Proasellus (Crustacea, Isopoda) z Jeziora Ochrydzkiego: analiza zmienności mikrosatelitarnego DNA

Promotor: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Olimpia Goździewicz 30.09.2011 Czynność elektryczna kory mózgowej człowieka w wybranych stanach aktywności ośrodkowego układu nerwowego

Promotor: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Joanna Kostelecka 05.11.2010 Struktury wydzielnicze u wybranych przedstawicieli Oncidiinae Benth. (Orchidaceae)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Magdalena Listowska 05.11.2010 Rola dezypraminy w regulacji funkcji przeciwnowotworowej komórek NK (natural killer) u szczurów w warunkach depresji behawioralnej

Promotor: dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
Aleksandra Szurlej-Kielańska 22.01.2010 Biologia lęgowa terekii Xenus cinereus na nadrzecznych łąkach środkowej Prypeci

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Hanna Rzyska 26.10.2007 Ekologiczne i behawioralne konsekwencje synurbizacji krzyżówki Anas platyrhynchos w okresie pozalęgowym

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Katarzyna Wszałek-Rożek 26.10.2007 Zróżnicowanie dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych w zależności od czynnika klimatycznego (na przykładzie buczyn i borów Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego)

Promotor: prof. dr hab. Jacek Herbich