fbpx Przewody doktorskie | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Katarzyna Kosznik-Kwaśnicka obrona:
10.02.2023 - 10:00

23.02.2018 Porównanie efektywności antybiotykoterapii i fagoterapii w zwalczaniu bakterii Salmonella enterica powodujących zakażenia drobiu

Comparison of the effectiveness of antibiotic treatment and phage therapy in eradication of Salmonella enterica responsible for infections of poultry

Promotor: prof. dr hab. Alicja Węgrzyn
prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Laboratorium Biologii Molekularnej Bakteriofagów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Monika Radlińska, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
PDF icon kosznik-kwasnicka_recenzja_doktoratu_-_prof_dabrowska.pdf
PDF icon kosznik-kwasnicka_recenzja_doktoratu_-_prof_radlinska.pdf
PDF icon k_kosznik-kwasnicka_streszczenie.pdf
PDF icon k_kosznik-kwasnicka_abstract.pdf
Weronika Jaroszewicz 23.09.2022 „Konstrukcja nowego systemu prezentowania białek/peptydów na powierzchni termofilnego bakteriofaga TP-8"

„Construction of a novel phage display system based on a thermophilic bacteriophage TP-84”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
prof. dr hab. Łukasz Dziewit, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Beata Zalewska-Piątek, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

dr hab. Urszula Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
PDF icon jaroszewicz_weronika_streszczenie.pdf
PDF icon jaroszewicz_weronika_abstract.pdf
Bartosz Bieszke 24.04.2020 wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
Grzegorz Gawron 13.03.2020 Nie ma tytułu pracy, wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Banecki
Aleksandra Piwka 12.04.2019 Funkcjonalne zależności pomiędzy jądrem konarowo-mostowym i brzusznym polem nakrywkowym śródmózgowia w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów

Functional relationships between the pedunculopontine nucleus and ventral tegmental area in the regulation of the hippocampal theta rhythm in rats

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Jowita Nowakowska-Gołacka 12.04.2019 Rola białek z rodziny EDEM w regulacji metabolizmu białka prekursorowego amyloidu (APP)

Role of EDEM family proteins in the regulation of amyloid precursor protein (APP) metabolism

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
Tytus Kuczkowski 12.04.2019 Zróżnicowanie helmintofauny szarytki morskiej Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae) z rejonu południowego Bałtyku

Diversity of the helminth fauna of the gray seal Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae)

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Joanna Morcinek-Orłowska 12.04.2019 Powiązania między replikacją DNA a metabolizmem komórek Escherichia coli jako ważny element koordynacji cyklu komórkowego bakterii

The interplay between DNA replication and metabolism in Escherichia coli as an important part of bacterial cell cycle coordination

Promotor: dr hab. Monika Glinkowska
Ewa Janik 12.04.2019 Regionalne zróżnicowanie reakcji ekosystemów wodno-bagiennych na zmiany klimatu w późnym glacjale i holocenie, w północnej Polsce (Pomorze Zachodnie i Nizina Podlaska)

Regional differentiation in wetland ecosystems response to climate change in the Late-glacial and Holocene in. N. Poland (Western Pomerania and Podlasie Lowland)

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Joanna Brokowska 12.04.2019 Nowe aspekty patogenezy mukopolisacharydoz – molekularne mechanizmy zmian w przebiegu cyklu komórkowego oraz apoptozy

New aspects in the pathogenesis of mucopolysaccharidoses – molecular mechanisms of changes in the cell cycle and apoptosis

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Iwona Skorowska 22.03.2019 Filogeneza i taksonomia Oncidiinae (Orchidaceae) na obszarze Wyżyny Gujańskiej

Phylogeny and taxonomy of Oncidiinae (Orchidaceae) in the Guyana Upland

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Joanna Korybut-Orlowska 22.03.2019 Wpływ gospodarki leśnej na zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych kwaśnej buczyny niżowej

The influence of forest management on the ectomycorrhizal fungi communities of acid beech forests

Promotor: dr hab. Piotr Rutkowski
Sebastian Dorawa 22.03.2019 Charakterystyka molekularna polimerazy DNA faga Tt72 bakterii Thermus thermophilus MAT72

Molecular characterization of DNA polymerase of Thermus thermophilus MAT72 phage Tt72

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
Jadwiga Gronczewska 22.03.2019 Izoenzymy dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w plemnikach i tkankach ryb

Lactate dehydrogenase (LDH) isoenzymes in fish spermatozoa and tissues

Promotor: prof. dr hab. Edward Skorkowski
Natalia Sowa-Rogozińska 22.02.2019 Rola kanałów błonowych retikulum endoplazmatycznego (ER) w transporcie retrogradowym białek z ER do cytozolu

Role of the endoplasmic reticulum (ER) membrane channels in the retrograde transport of proteins from the ER to the cytosol

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
Hanna Sominka 22.02.2019 Specyficzność rozpoznawania i transportu substratów systemu degradacji białek związanego z retikulum endoplazmatycznych (ERAD)

Specificity of recognition and transport of the endoplasmic-reticulum-associated protein degradation pathway (ERAD) substrates

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
Michał Grabski 22.02.2019 Rola małych, niekodujących cząsteczek RNA w rozwoju bakteriofagów w komórkach bakterii Escherichia coli

The role of small, non-coding RNA molecules in the development of bacteriophages in Escherichia coli bacterial cells

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Karolina Cierocka 22.02.2019 Roztocze skórne i tkankowe (Acariformes: Demodecidae, Psorergatidae) małych ssaków (Mammalia: Carnivora, Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) z terenu Polski – występowanie oraz analiza preferencji topicznych i topograficznych gatunków synhospitalnych

Skin and tissue mites (Acariformes: Demodecidae, Psorergatidae) of small mammals (Mammalia: Carnivora, Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) from Poland – occurrence and analysis of the topical and topographical preferences of synhospitalic species

Promotor: dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Paulina Pałczyńska 18.01.2019 Analiza markerów stanu zapalnego u świń po wszczepieniu implantu sercowo-naczyniowego z bakteryjnej celulozy

Analysis of markers of inflammationin pigs after implantation of cardio-vascular implant

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Drugi promotor: dr hab. med. Piotr Siondalski
Aleksandra Mazur 18.01.2019 Różnice płciowe w morfologii, przebiegu pierzenia i gromadzenia rezerw energetycznych u biegusów malutkich Calidris minuta zimujących w RPA

Sex differences in morphology, pattern of moult and fueling of Litlle Stints Calidris minuta wintering in South Africa

Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG
Monika Majewska 18.01.2019 Funkcjonalna charakterystyka aparatu fotosyntetycznego zielenicy Chlamydomonas reinhardtii eksponowanej na diklofenak

Functional characteristics of photosynthetic apparatus of green alga Chlamydomonas reinhardtii exposed to diclofenac

Promotor: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
Grzegorz Jabłoński 18.01.2019 Badanie in vitro potencjału hemolitycznego bakteryjnej nanocelulozy

In vitro studies on hemolytic potential of bacterial nanocellulose

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Drugi promotor: dr hab. med. Piotr Siondalski
Daria Harshkova 18.01.2019 Znaczenie mitochondriów w odpowiedzi komórek modelowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na stres indukowany działaniem diklofenaku

The role of mitochondria in response of the model green alga Chlamydomonas reinhardtii to diclofenac-induced stress

Promotor: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
Alicja Brysz 18.01.2019

Zróżnicowanie kredowych i paleogeńskich piewików z rodziny Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) i ich znaczenie dla filogenezy Fulgoroidea
Diversity of Cretaceous and Paleogene planthoppers of family Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) and their importance for the phylogeny of the Fulgoroidea
Promotor: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG
Zuzanna Pestka 16.11.2018 Czynniki siedliskowe i demograficzne wpływające na gniazdowanie bociana Ciconia ciconia w Ostoi Warmińskiej

Habitat and demographic factors affecting nesting of the white stork Ciconia ciconia in Warmińska Refuge

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Jakubas
Katarzyna Bocheńska 28.09.2018 Analiza udziału lizosomu w chorobach zapalnych skóry na przykładzie łuszczycy

Analysis of the role of lysosome in inflammatory skin diseases on the example of psoriasis

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska
Małgorzata Sieradzka 28.09.2018 Identyfikacja substratów oraz partnerów białka HtrA u bakterii Helicobacter pylori

Identification of substrates and partners of the HtrA protein in the bacterium Helicobacter pylori

Promotor: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek
Małgorzata Apanowicz 28.09.2018 Rola białka HtrA w komórce bakterii Helicobacter pylori

The role of  the HtrA protein in the cell of Helicobacter pylori

Promotor: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek
Agata Mieszkowska 15.06.2018 Związki filogenetyczne wybranych gatunków pasożytów z rodzaju Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea) u dzikich i hodowlanych ryb łososiowatych (Salmonidae)

Phylogenetic relationship of chosen parasite species in the genus Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea) from wild and farmed salmonids (Salmonidae)

Promotor: prof. dr hab. Marek Ziętara
Aleksandra Małachowska 20.04.2018 Analiza zjawiska interferencji transkrypcji w układach promotorów genów konwergentnych w Escherichia coli

Analysis of transcriptional interference at convergent promoters’pairs in Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Tomasz Gąsior 23.02.2018 Funkcja rejonu exo-xis w rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych w bakteriach Escherichia coli – badania z wykorzystaniem analiz transkryptomicznych i proteomicznych

Function of the exo-xis region in the development of lambdoid bacteriophages in Escherichia coli – studies with the use of transcriptomic and proteomic analyses

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Artur Eichmann 19.01.2018 Biologia zapylania Goodyera repens (L.)R.Br. (Orchidaceae) w wybranych populacjach Polski północnej

Pollination biology of Goodyera repens (L.) R.Br. (Orchidaceae) in selected populations of northern Poland

Promotor: dr hab. Piotr Rutkowski
Łukasz Mierzyński 30.06.2017 Kleszczowce Polski (Parasitiformes, Ixodida) u ssaków (Mammalia) – występowanie i różne aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel

Ticks of Poland (Parasitiformes, Ixodida) in mammals (Mammalia) – occurrence and various aspects of the host-parasite relationship

Promotor: dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Mateusz Puchalski 30.06.2017 Systematyka północnoamerykańskich ochotkowatych z rodzaju Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)

Systematics of North American non-biting midges of the genus Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)

Promotor: dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG
Martyna Siudak 30.06.2017 Zależność między biologicznymi markerami stresu i parametrami psychologicznymi wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Correlation between biomarkers of stress and psychological traits among professional firefighters

Promotor: prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel
Katarzyna Stępniewska 30.06.2017 Strategie jesiennej migracji gatunków z rodzaju Acrocephalus (Passeriformes) na południowo-wschodnim szlaku przelotu w obrębie systemu migracyjnego Palearktyki Zachodniej

Autumn migration strategies of Acrocephalus warblers (Passeriformes) on the south-eastern flyway within the Western Palearctic bird migration system

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Agnieszka Stankiewicz 28.04.2017 Ośrodkowe, obwodowe i behawioralne efekty indukowanego stanu zapalnego u szczurów

Central, peripheral and behavioral effects of lipopolysacharide administration in rats

Promotor: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Magdalena Węsierska 23.09.2016 Terapia obniżenia wydajności syntezy substratu z zastosowaniem flawonoidów w mysim modelu  mukopolisacharydozy typu I

Substrate reduction therapy with flavonoids as a treatment for mucopolysaccharidosis type I in murine model

Promotor: dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Jan Ruciński 08.07.2016 Wpływ galaktooligosacharydów na behawior oraz wybrane obwodowe i ośrodkowe komponenty reakcji stresowej u szczurów w warunkach długotrwałej elektrycznej stymulacji jądra środkowego ciała migdałowatego

The influence of galactoolisaccharides on behaviour and selected peripheral and central components of the stress response induced by the long-term electrical stimulation of the central nucleus of the amygdala

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Piotr Zawistowski 11.12.2015 Udział układu ciało suteczkowate-jądra przednie wzgórza w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów w narkozie uretanowej oraz poruszających się swobodnie

Contribution of mammillary body-anterior thalamic nuclei system in regulation of hippocampal theta rhythm in urethanized and freely moving rats

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Ewelina Kurowska 20.11.2015 Wpływ fumaranu dimetylu na pamięć przestrzenną oraz neurogenezę w szczurzym modelu choroby Alzheimera

The influence of dimethyl fumarate on the spatial memoty and neurogenesis in the rat model of Alzheimer's disease

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Marek Elas 20.11.2015 Preferencje siedliskowe brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w Dolinie Środkowej Wisły w sezonie lęgowym

Habitat selection of breeding Common Sandpiper Actitis hypoleucos in the Middle Vistula River

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Justyna Szulc 20.11.2015 Wpływ dystansu migracji na morfologię skrzydła u przedstawicieli rodzin Acrocephalidae i Locustellidae

The influence of migration distance on wing morphology in families Acrocephalidae and Locustellidae

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Anna Krajewska 06.02.2015 Wykorzystanie nowych metod sekwencjonowania do badań metagenomicznych plazmidów pochodzących z próbek środowiskowych

New methods of sequencing in metagenomics based on plasmids derived from evvironmental samples

Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Katarzyna Licznerska 06.02.2015 Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych: badania z wykorzystaniem mutantów delecyjnych

The role of the exo-xis region in regulation development of lambdoid phages: studies using deletion mutants

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Łukasz Labudda 14.11.2014 Izolacja bakteriofagów ze środowiska oraz ich charakterystyka i selekcja w kierunku zastosowania w fagoterapii zwierząt domowych i hodowlanych

Isolation of bacteriophages from the environment and their characterization and selection for the use in domestic and livestock animals phagetherapy

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Kacper Ptaszek 14.11.2014 Mechanizm ośrodkowych i obwodowych dysfunkcji układu serotonergicznego w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu

The mechanism of dysfunction in the central and peripheral serotonergic system in the development of autism spectrum disorders

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel
Katarzyna Mystkowska 14.11.2014 Filogeneza, zróżnicowanie taksonomiczne oraz ekologiczne kompleksu Epidendrum nocturnum (Orchidaceae, Epidendroideae)

Phylogeny, taxonomical and ecological diversity of the species Epidendrum nocturnum-complex

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Katarzyna Ławer 14.11.2014 Rozwój, cytochemia i ultrastruktura chalazalnego haustorium endospermowego u wybranych przedstawicieli z rodzaju Sedum (Crassulaceae)

Development, cytochemistry and ultrastructure of the chalazal endosperm haustorium in selected species of the genus Sedum (Crassulaceae)

Promotor: dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG
Emilia Rekowska 14.11.2014 Wpływ warunków siedliskowych i konkurencji na fenotypową plastyczność ramienic (Characeae)

The influence of environmental conditions and competition on the phenotypic plasticity of Characeae

Promotor: prof. dr hab. Józef Szmeja
Patrycja Juchniewicz 27.09.2013 Wpływ zapłodnienia in vitro na procesy epigenetyczne u ludzi

Influence of in vitro fertilization on epigenetic processes in human

Promotor: dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Kamila Błażejewska 27.09.2013 Przygotowanie roślin z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) do zastosowania jako bioreaktory

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Tukaj
Małgorzata Knitter 27.09.2013 Konsekwencje gnieżdżenia się mew srebrzystych Larus argentatus poza kolonią w środowisku miejskim

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Michał Skrzypczak 27.09.2013 Zróżnicowanie parazytofauny ryb z rodziny dobijakowatych (Ammodytidae) w wodach południowego Bałtyku

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Marta Trzeciak 27.09.2013 Zmienność parametrów hematologicznych u łabędzi niemych (Cygnus olor) przebywających na plażach Trójmiasta

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Joanna Tymecka-Mulik 27.09.2013 Chromosom bakteryjny jako topologiczna maszyna sprzęgająca proces replikacji DNA ze stanem metabolicznym komórki bakterii

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Michalina Filipiak 23.11.2012 Wpływ nadtlenku wodoru na ekspresję genów szczepów Escherichia coli lizogennych bakteriofagami kodującymi geny toksyn Shiga

Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Agnieszka Górska 23.11.2012 Struktura genetyczna populacji okonia (Perca fluviatilis L) z Zatoki Puckiej i przyległych akwenów

Promotor: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Katarzyna Paluchowska 23.11.2012 Rewizja taksonomiczna podrodzaju nominalnego Maxillaria Ruiz & Pavon (Vandoideae, Orchidaceae)

Promotor: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG
Joanna Rychlińska 23.11.2012 Genetyka populacji endemicznych gatunków ośliczek z rodzaju Proasellus (Crustacea, Isopoda) z Jeziora Ochrydzkiego: analiza zmienności mikrosatelitarnego DNA

Promotor: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Olimpia Goździewicz 30.09.2011 Czynność elektryczna kory mózgowej człowieka w wybranych stanach aktywności ośrodkowego układu nerwowego

Promotor: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Joanna Kostelecka 05.11.2010 Struktury wydzielnicze u wybranych przedstawicieli Oncidiinae Benth. (Orchidaceae)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Magdalena Listowska 05.11.2010 Rola dezypraminy w regulacji funkcji przeciwnowotworowej komórek NK (natural killer) u szczurów w warunkach depresji behawioralnej

Promotor: dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
Aleksandra Szurlej-Kielańska 22.01.2010 Biologia lęgowa terekii Xenus cinereus na nadrzecznych łąkach środkowej Prypeci

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Hanna Rzyska 26.10.2007 Ekologiczne i behawioralne konsekwencje synurbizacji krzyżówki Anas platyrhynchos w okresie pozalęgowym

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Katarzyna Wszałek-Rożek 26.10.2007 Zróżnicowanie dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych w zależności od czynnika klimatycznego (na przykładzie buczyn i borów Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego)

Promotor: prof. dr hab. Jacek Herbich