fbpx Przewody doktorskie | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Michał Kamil May otwarcia przewodu:
17.07.2020
Plastyczność strategii odżywiania storczyków miksotroficznych jako stadium pośredniego w ewolucji mykoheterotrofii”

„Plasticity of nutrition strategies in mixotrophic orchids as an intermediate stage in evolution of mycoheterotrophy”

Promotor: prof. Marc-Andre Selosse
PDF icon michal_may_streszczenie.pdf
PDF icon michal_may_abstract.pdf
Grzegorz Gawron otwarcia przewodu:
13.03.2020
Nie ma tytułu pracy, wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Banecki
Aleksandra Piwka otwarcia przewodu:
12.04.2019
Funkcjonalne zależności pomiędzy jądrem konarowo-mostowym i brzusznym polem nakrywkowym śródmózgowia w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów

Functional relationships between the pedunculopontine nucleus and ventral tegmental area in the regulation of the hippocampal theta rhythm in rats

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Jowita Nowakowska-Gołacka otwarcia przewodu:
12.04.2019
Rola białek EDEM w transporcie substratów systemu degradacji białek związanego z retikulum endoplazmatycznym (ERAD)

Role of EDEM proteins in transport of the endoplasmic-reticulum-associated protein degradation pathway (ERAD) substrated

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
Tytus Kuczkowski otwarcia przewodu:
12.04.2019
Zróżnicowanie helmintofauny szarytki morskiej Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae) z rejonu południowego Bałtyku

Diversity of the helminth fauna of the gray seal Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae)

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Joanna Morcinek-Orłowska otwarcia przewodu:
12.04.2019
Powiązania między replikacją DNA a metabolizmem komórek Escherichia coli jako ważny element koordynacji cyklu komórkowego bakterii

The interplay between DNA replication and metabolism in Escherichia coli as an important part of bacterial cell cycle coordination

Promotor: dr hab. Monika Glinkowska
Klaudyna Krause otwarcia przewodu:
12.04.2019
Wpływ naturalnie występujących izotiocyjanianów (ITC) na wirulencję Vibrio cholerae

Effect of naturally occuring isothiocyanates (ITC) on the virulence of Vibrio cholerae

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Magdalena Kosecka otwarcia przewodu:
12.04.2019
Różnorodność genetyczna fotobiontów w porostach Boliwii

Genetic diversity of lichen photobionts of Bolivia

Promotor: prof. dr hab. Martin Kukwa
PDF icon magdalena_kosecka_streszczenie.pdf
PDF icon magdalena_kosecka_abstract.pdf
Ewa Janik otwarcia przewodu:
12.04.2019
Regionalne zróżnicowanie reakcji ekosystemów wodno-bagiennych na zmiany klimatu w późnym glacjale i holocenie, w północnej Polsce (Pomorze Zachodnie i Nizina Podlaska)

Regional differentiation in wetland ecosystems response to climate change in the Late-glacial and Holocene in. N. Poland (Western Pomerania and Podlasie Lowland)

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Joanna Brokowska otwarcia przewodu:
12.04.2019
Nowe aspekty patogenezy mukopolisacharydoz – molekularne mechanizmy zmian w przebiegu cyklu komórkowego oraz apoptozy

New aspects in the pathogenesis of mucopolysaccharidoses – molecular mechanisms of changes in the cell cycle and apoptosis

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Iwona Skorowska otwarcia przewodu:
22.03.2019
Filogeneza i taksonomia Oncidiinae (Orchidaceae) na obszarze Wyżyny Gujańskiej

Phylogeny and taxonomy of Oncidiinae (Orchidaceae) in the Guyana Upland

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Joanna Korybut-Orlowska otwarcia przewodu:
22.03.2019
Wpływ gospodarki leśnej na zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych kwaśnej buczyny niżowej

The influence of forest management on the ectomycorrhizal fungi communities of acid beech forests

Promotor: dr hab. Piotr Rutkowski
Sebastian Dorawa otwarcia przewodu:
22.03.2019
Charakterystyka molekularna polimerazy DNA faga Tt72 bakterii Thermus thermophilus MAT72

Molecular characterization of DNA polymerase of Thermus thermophilus MAT72 phage Tt72

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
Jadwiga Gronczewska otwarcia przewodu:
22.03.2019
Izoenzymy dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w plemnikach i tkankach ryb

Lactate dehydrogenase (LDH) isoenzymes in fish spermatozoa and tissues

Promotor: prof. dr hab. Edward Skorkowski
Natalia Sowa-Rogozińska otwarcia przewodu:
22.02.2019
Rola kanałów błonowych retikulum endoplazmatycznego (ER) w transporcie retrogradowym białek z ER do cytozolu

Role of the endoplasmic reticulum (ER) membrane channels in the retrograde transport of proteins from the ER to the cytosol

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
Hanna Sominka otwarcia przewodu:
22.02.2019
Specyficzność rozpoznawania i transportu substratów systemu degradacji białek związanego z retikulum endoplazmatycznych (ERAD)

Specificity of recognition and transport of the endoplasmic-reticulum-associated protein degradation pathway (ERAD) substrates

Promotor: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
Michał Grabski otwarcia przewodu:
22.02.2019
Rola małych, niekodujących cząsteczek RNA w rozwoju bakteriofagów w komórkach bakterii Escherichia coli

The role of small, non-coding RNA molecules in the development of bacteriophages in Escherichia coli bacterial cells

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Karolina Cierocka otwarcia przewodu:
22.02.2019
Roztocze skórne i tkankowe (Acariformes: Demodecidae, Psorergatidae) małych ssaków (Mammalia: Carnivora, Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) z terenu Polski – występowanie oraz analiza preferencji topicznych i topograficznych gatunków synhospitalnych

Skin and tissue mites (Acariformes: Demodecidae, Psorergatidae) of small mammals (Mammalia: Carnivora, Chiroptera, Rodentia, Soricomorpha) from Poland – occurrence and analysis of the topical and topographical preferences of synhospitalic species

Promotor: dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Marta Ziętek otwarcia przewodu:
18.01.2019
Wpływ interakcji czynników matczynych i genetycznych na rozwój i zachowania potomstwa w mysich modelach autyzmu

Influence of interaction of maternal and genetic factors on offspring development and behaviour in mouse models of autism

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel
Paulina Pałczyńska otwarcia przewodu:
18.01.2019
Analiza markerów stanu zapalnego u świń po wszczepieniu implantu sercowo-naczyniowego z bakteryjnej celulozy

Analysis of markers of inflammationin pigs after implantation of cardio-vascular implant

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Drugi promotor: dr hab. med. Piotr Siondalski
Aleksandra Mazur otwarcia przewodu:
18.01.2019
Różnice płciowe w morfologii, przebiegu pierzenia i gromadzenia rezerw energetycznych u biegusów malutkich Calidris minuta zimujących w RPA

Sex differences in morphology, pattern of moult and fueling of Litlle Stints Calidris minuta wintering in South Africa

Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG
Monika Majewska otwarcia przewodu:
18.01.2019
Funkcjonalna charakterystyka aparatu fotosyntetycznego zielenicy Chlamydomonas reinhardtii eksponowanej na diklofenak

Functional characteristics of photosynthetic apparatus of green alga Chlamydomonas reinhardtii exposed to diclofenac

Promotor: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
Grzegorz Jabłoński otwarcia przewodu:
18.01.2019
Badanie in vitro potencjału hemolitycznego bakteryjnej nanocelulozy

In vitro studies on hemolytic potential of bacterial nanocellulose

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel

Drugi promotor: dr hab. med. Piotr Siondalski
Daria Harshkova otwarcia przewodu:
18.01.2019
Znaczenie mitochondriów w odpowiedzi komórek modelowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na stres indukowany działaniem diklofenaku

The role of mitochondria in response of the model green alga Chlamydomonas reinhardtii to diclofenac-induced stress

Promotor: dr hab. Anna Aksmann, prof. UG
Alicja Brysz otwarcia przewodu:
18.01.2019

Zróżnicowanie kredowych i paleogeńskich piewików z rodziny Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) i ich znaczenie dla filogenezy Fulgoroidea
Diversity of Cretaceous and Paleogene planthoppers of family Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) and their importance for the phylogeny of the Fulgoroidea
Promotor: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG
Zuzanna Pestka otwarcia przewodu:
16.11.2018
Czynniki siedliskowe i demograficzne wpływające na gniazdowanie bociana Ciconia ciconia w Ostoi Warmińskiej

Habitat and demographic factors affecting nesting of the white stork Ciconia ciconia in Warmińska Refuge

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Jakubas
Katarzyna Bocheńska otwarcia przewodu:
28.09.2018
Analiza udziału lizosomu w chorobach zapalnych skóry na przykładzie łuszczycy

Analysis of the role of lysosome in inflammatory skin diseases on the example of psoriasis

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska
Małgorzata Sieradzka otwarcia przewodu:
28.09.2018
Identyfikacja substratów oraz partnerów białka HtrA u bakterii Helicobacter pylori

Identification of substrates and partners of the HtrA protein in the bacterium Helicobacter pylori

Promotor: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek
Małgorzata Apanowicz otwarcia przewodu:
28.09.2018
Rola białka HtrA w komórce bakterii Helicobacter pylori

The role of  the HtrA protein in the cell of Helicobacter pylori

Promotor: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek
Tomasz Przepióra otwarcia przewodu:
06.07.2018
Istotność wybranych elementów pozacytoplazmatycznego systemu kontroli jakości białek
(DsbA, DegP, DegS i FkpA) dla wirulencji i przetrwania warunków stresowych patogenu ziemniaka,
bakterii Dickeya solani


Importance of the selected elements of the extracytoplasmic protein quality
control system (DsbA, DegP, DegS, FkpA) for virulence and survival under stress conditions of the
potato pathogen, Dickeya solani


Promotor: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek
Agata Mieszkowska otwarcia przewodu:
15.06.2018
Związki filogenetyczne wybranych gatunków pasożytów z rodzaju Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea) u dzikich i hodowlanych ryb łososiowatych (Salmonidae)

Phylogenetic relationship of chosen parasite species in the genus Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Monogenea) from wild and farmed salmonids (Salmonidae)

Promotor: prof. dr hab. Marek Ziętara
Aleksandra Małachowska otwarcia przewodu:
20.04.2018
Analiza zjawiska interferencji transkrypcji w układach promotorów genów konwergentnych w Escherichia coli

Analysis of transcriptional interference at convergent promoters’pairs in Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Katarzyna Kosznik-Kwaśnicka otwarcia przewodu:
23.02.2018
Porównanie efektywności antybiotykoterapii i fagoterapii w zwalczaniu bakterii Salmonella enterica powodujących zakażenia drobiu

Comparison of the effectiveness of antibiotic treatment and phage therapy in eradication of Salmonella enterica responsible for infections of poultry

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Tomasz Gąsior otwarcia przewodu:
23.02.2018
Funkcja rejonu exo-xis w rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych w bakteriach Escherichia coli – badania z wykorzystaniem analiz transkryptomicznych i proteomicznych

Function of the exo-xis region in the development of lambdoid bacteriophages in Escherichia coli – studies with the use of transcriptomic and proteomic analyses

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Artur Eichmann otwarcia przewodu:
19.01.2018
Biologia zapylania Goodyera repens (L.)R.Br. (Orchidaceae) w wybranych populacjach Polski północnej

Pollination biology of Goodyera repens (L.) R.Br. (Orchidaceae) in selected populations of northern Poland

Promotor: dr hab. Piotr Rutkowski
Krzysztof Kubiak otwarcia przewodu:
20.10.2017
Mechanizm regulacji replikacji plazmidów ColE1 przez białko Hfq Escherichia coli

Mechanism of ColE1 plasmid replication regulation by the Hfq protein of  Escherichia coli

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
PDF icon krzysztof_kubiak_streszczenie.pdf
PDF icon krzysztof_kubiak_abstract.pdf
Łukasz Mierzyński otwarcia przewodu:
30.06.2017
Kleszczowce Polski (Parasitiformes, Ixodida) u ssaków (Mammalia) – występowanie i różne aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel

Ticks of Poland (Parasitiformes, Ixodida) in mammals (Mammalia) – occurrence and various aspects of the host-parasite relationship

Promotor: dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Mateusz Puchalski otwarcia przewodu:
30.06.2017
Systematyka północnoamerykańskich ochotkowatych z rodzaju Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)

Systematics of North American non-biting midges of the genus Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)

Promotor: dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG
Martyna Siudak otwarcia przewodu:
30.06.2017
Zależność między biologicznymi markerami stresu i parametrami psychologicznymi wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Correlation between biomarkers of stress and psychological traits among professional firefighters

Promotor: prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel
Katarzyna Stępniewska otwarcia przewodu:
30.06.2017
Strategie jesiennej migracji gatunków z rodzaju Acrocephalus (Passeriformes) na południowo-wschodnim szlaku przelotu w obrębie systemu migracyjnego Palearktyki Zachodniej

Autumn migration strategies of Acrocephalus warblers (Passeriformes) on the south-eastern flyway within the Western Palearctic bird migration system

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Agnieszka Stankiewicz otwarcia przewodu:
28.04.2017
Ośrodkowe, obwodowe i behawioralne efekty indukowanego stanu zapalnego u szczurów

Central, peripheral and behavioral effects of lipopolysacharide administration in rats

Promotor: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Agnieszka Necel otwarcia przewodu:
28.04.2017
Morfologiczna i molekularna charakterystyka bakteriofaga vb_Eco4M-7, wirulentnego wobec patogennych bakterii Escherichia coli O157:H7

he morphological and molecular characterization of bacteriophage vb_Eco4M-7, virulent to the pathogenic Escherichia coli O157:H7

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Magdalena Węsierska otwarcia przewodu:
23.09.2016
Terapia obniżenia wydajności syntezy substratu z zastosowaniem flawonoidów w mysim modelu  mukopolisacharydozy typu I

Substrate reduction therapy with flavonoids as a treatment for mucopolysaccharidosis type I in murine model

Promotor: dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Jan Ruciński otwarcia przewodu:
08.07.2016
Wpływ galaktooligosacharydów na behawior oraz wybrane obwodowe i ośrodkowe komponenty reakcji stresowej u szczurów w warunkach długotrwałej elektrycznej stymulacji jądra środkowego ciała migdałowatego

The influence of galactoolisaccharides on behaviour and selected peripheral and central components of the stress response induced by the long-term electrical stimulation of the central nucleus of the amygdala

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Piotr Zawistowski otwarcia przewodu:
11.12.2015
Udział układu ciało suteczkowate-jądra przednie wzgórza w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów w narkozie uretanowej oraz poruszających się swobodnie

Contribution of mammillary body-anterior thalamic nuclei system in regulation of hippocampal theta rhythm in urethanized and freely moving rats

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Ewelina Kurowska otwarcia przewodu:
20.11.2015
Wpływ fumaranu dimetylu na pamięć przestrzenną oraz neurogenezę w szczurzym modelu choroby Alzheimera

The influence of dimethyl fumarate on the spatial memoty and neurogenesis in the rat model of Alzheimer's disease

Promotor: dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG
Marek Elas otwarcia przewodu:
20.11.2015
Preferencje siedliskowe brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w Dolinie Środkowej Wisły w sezonie lęgowym

Habitat selection of breeding Common Sandpiper Actitis hypoleucos in the Middle Vistula River

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Justyna Szulc otwarcia przewodu:
20.11.2015
Wpływ dystansu migracji na morfologię skrzydła u przedstawicieli rodzin Acrocephalidae i Locustellidae

The influence of migration distance on wing morphology in families Acrocephalidae and Locustellidae

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Agnieszka Morzywołek otwarcia przewodu:
16.10.2015
Charakterystyka enzymów litycznych z bakterii z rodzaju Clostridium wykazujących podobieństwo do eukariotycznych białek rozpoznających peptydoglikan

Characterization of clostridial lytic enzymes with similarity to eukaryotic peptidoglycan recognition proteins

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
PDF icon streszczenie_a_morzywolek.pdf
PDF icon abstract_a_morzywolek.pdf
Anna Krajewska otwarcia przewodu:
06.02.2015
Wykorzystanie nowych metod sekwencjonowania do badań metagenomicznych plazmidów pochodzących z próbek środowiskowych

New methods of sequencing in metagenomics based on plasmids derived from evvironmental samples

Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Katarzyna Licznerska otwarcia przewodu:
06.02.2015
Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych: badania z wykorzystaniem mutantów delecyjnych

The role of the exo-xis region in regulation development of lambdoid phages: studies using deletion mutants

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Łukasz Labudda otwarcia przewodu:
14.11.2014
Izolacja bakteriofagów ze środowiska oraz ich charakterystyka i selekcja w kierunku zastosowania w fagoterapii zwierząt domowych i hodowlanych

Isolation of bacteriophages from the environment and their characterization and selection for the use in domestic and livestock animals phagetherapy

Promotor: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Kacper Ptaszek otwarcia przewodu:
14.11.2014
Mechanizm ośrodkowych i obwodowych dysfunkcji układu serotonergicznego w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu

The mechanism of dysfunction in the central and peripheral serotonergic system in the development of autism spectrum disorders

Promotor: prof. dr hab. Artur H. Świergiel
Katarzyna Mystkowska otwarcia przewodu:
14.11.2014
Filogeneza, zróżnicowanie taksonomiczne oraz ekologiczne kompleksu Epidendrum nocturnum (Orchidaceae, Epidendroideae)

Phylogeny, taxonomical and ecological diversity of the species Epidendrum nocturnum-complex

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Katarzyna Ławer otwarcia przewodu:
14.11.2014
Rozwój, cytochemia i ultrastruktura chalazalnego haustorium endospermowego u wybranych przedstawicieli z rodzaju Sedum (Crassulaceae)

Development, cytochemistry and ultrastructure of the chalazal endosperm haustorium in selected species of the genus Sedum (Crassulaceae)

Promotor: dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG
Emilia Rekowska otwarcia przewodu:
14.11.2014
Wpływ warunków siedliskowych i konkurencji na fenotypową plastyczność ramienic (Characeae)

The influence of environmental conditions and competition on the phenotypic plasticity of Characeae

Promotor: prof. dr hab. Józef Szmeja
Patrycja Juchniewicz otwarcia przewodu:
27.09.2013
Wpływ zapłodnienia in vitro na procesy epigenetyczne u ludzi

Influence of in vitro fertilization on epigenetic processes in human

Promotor: dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Kamila Błażejewska otwarcia przewodu:
27.09.2013
Przygotowanie roślin z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) do zastosowania jako bioreaktory

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Tukaj
Małgorzata Knitter otwarcia przewodu:
27.09.2013
Konsekwencje gnieżdżenia się mew srebrzystych Larus argentatus poza kolonią w środowisku miejskim

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Michał Skrzypczak otwarcia przewodu:
27.09.2013
Zróżnicowanie parazytofauny ryb z rodziny dobijakowatych (Ammodytidae) w wodach południowego Bałtyku

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Marta Trzeciak otwarcia przewodu:
27.09.2013
Zmienność parametrów hematologicznych u łabędzi niemych (Cygnus olor) przebywających na plażach Trójmiasta

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Joanna Tymecka-Mulik otwarcia przewodu:
27.09.2013
Chromosom bakteryjny jako topologiczna maszyna sprzęgająca proces replikacji DNA ze stanem metabolicznym komórki bakterii

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Michalina Filipiak otwarcia przewodu:
23.11.2012
Wpływ nadtlenku wodoru na ekspresję genów szczepów Escherichia coli lizogennych bakteriofagami kodującymi geny toksyn Shiga

Promotor: dr hab. Marcin Łoś, prof. UG
Agnieszka Górska otwarcia przewodu:
23.11.2012
Struktura genetyczna populacji okonia (Perca fluviatilis L) z Zatoki Puckiej i przyległych akwenów

Promotor: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Katarzyna Paluchowska otwarcia przewodu:
23.11.2012
Rewizja taksonomiczna podrodzaju nominalnego Maxillaria Ruiz & Pavon (Vandoideae, Orchidaceae)

Promotor: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG
Joanna Rychlińska otwarcia przewodu:
23.11.2012
Genetyka populacji endemicznych gatunków ośliczek z rodzaju Proasellus (Crustacea, Isopoda) z Jeziora Ochrydzkiego: analiza zmienności mikrosatelitarnego DNA

Promotor: dr hab. Jerzy Sell, prof. UG
Olimpia Goździewicz otwarcia przewodu:
30.09.2011
Czynność elektryczna kory mózgowej człowieka w wybranych stanach aktywności ośrodkowego układu nerwowego

Promotor: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Joanna Kostelecka otwarcia przewodu:
05.11.2010
Struktury wydzielnicze u wybranych przedstawicieli Oncidiinae Benth. (Orchidaceae)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Magdalena Listowska otwarcia przewodu:
05.11.2010
Rola dezypraminy w regulacji funkcji przeciwnowotworowej komórek NK (natural killer) u szczurów w warunkach depresji behawioralnej

Promotor: dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG
Aleksandra Szurlej-Kielańska otwarcia przewodu:
22.01.2010
Biologia lęgowa terekii Xenus cinereus na nadrzecznych łąkach środkowej Prypeci

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Hanna Rzyska otwarcia przewodu:
26.10.2007
Ekologiczne i behawioralne konsekwencje synurbizacji krzyżówki Anas platyrhynchos w okresie pozalęgowym

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Katarzyna Wszałek-Rożek otwarcia przewodu:
26.10.2007
Zróżnicowanie dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych w zależności od czynnika klimatycznego (na przykładzie buczyn i borów Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego)

Promotor: prof. dr hab. Jacek Herbich